top of page

Standardbestemmelser

Her finner du til en hver tid gjeldene standardbestemmelser

GENERELLE BESTEMMELSER OM DRIFTSAVTALE OG TJENESTER

1.    Gjennomføring av oppdrag
Ved utførelse av oppdrag hos kunden, er kunden for egen regning ansvarlig for å tilrettelegge arbeidsforholdene til konsulenten. Herunder tilretteleggelse av kontorplass og utstyr til gjennomføring av oppdrag. 
 
Med mindre annet er avtalt, utføres Oppdraget på timebasis der Oppdragsgiver er ansvarlig for at fremdriften og resultatene som leveres i oppdraget er i henhold til mål, planer og annen prosjekthensikt. 
 
2.    Arbeidstid
Arbeidstid utover normal arbeidstid ved pålagt overtid skal faktureres med et tillegg på: 
Fra kl. 16:00 – 21:00: tillegg på 50 % av gjeldende timepris 
Fra kl. 21:00 – 07:00 samt helg og helligdager: tillegg på 100 % av gjeldende timepris 

3.    Reisekostnader
Etter statens satser.  
 
4.    Fakturering
Fakturering skjer en gang i måneden, med en betalingsfrist på 30 dager. 
 
Detaljert timerapport leveres kunden månedlig og denne utgjør fakturagrunnlaget. 
Driftsavtalen indeksreguleres etter SSB sine rater en gang i året. 
 
Ved for sen betaling pålegges morarenter med 12 % pro anno.  
 
5.    Offentlige avgifter
Alle timepriser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Tjenesten er merverdiavgift pliktig. For tiden er denne satsen på 25 %.     
 
Dersom det etter denne kontraktens inngåelse skjer endringer i momsplikten, skatter og avgifter eller skjer endringer i offentlig praksis som får virkning for denne avtalen, blir dette belastet kunden. 
 
6.    Rettighet til resultatene
Oppdragsgiver har opphavs og eiendomsretten til de objekter (programvare og dokumentasjon) som utvikles i oppdraget. C.C. Solution har likevel rett til å utnytte ervervet kunnskap i forretningsøyemed. 
 
7.    Taushetserklæring
Konsulenten er underlagt C.C. Solution sin signerte aktsomhetserklæring som bl.a. omhandler taushetspliktbestemmelse som gjelder kundens forretningsmessige forhold, opplysninger og materiale. 

8.    Oppsigelse/Varighet av avtale
Avtalen har en varighet på 36 mnd. Ved oppsigelse innenfor avtaleperioden, vil det påløpe en kost på 124.200, tilsvarende oppstartskostnaden. Oppsigelsestiden er på 3 mnd., regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. 
 
9.    Endring av avtalt Oppdrag
Hvis Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Kunden be om endringsavtale.  
 
Ved krav om endringer kan Konsulenten kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Konsulentens svar på Kundens anmodning om endringsavtale.  
 
Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten skal føre en fortløpende katalog over slike endringer og uten ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. 
 
Kunden kan kreve at Oppdraget reduseres eller økes inntil tilsvarende 20 (tjue) prosent av vederlaget for hele Oppdraget. Prisen skal i så fall endres tilsvarende reduksjonen eller økningen. Konsulenten kan ikke kreve kompensasjon for slik eventuell reduksjon. 
 
10.    Krav på erstatning
En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra den misligholdende partens side, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten. 
 
11.    Erstatningsbegrensning
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tap av data anses som indirekte tap, bortsett fra hvor dette skyldes datahåndtering som er Konsulentens ansvar under avtalen. Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag eller et øvre estimat for oppdraget, eksklusive merverdiavgift. Ansvarsbegrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 
 
12.    Force Majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer.  
 
Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til: lock out, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. 
 
13.    Tvist
Dersom der oppstår konflikt vedrørende oppdraget eller kontrakten, skal tvisten søkes løst ved juridisk mekling. Mekleren er en jurist med meklerkompetanse som begge parter velger. 
Dersom meklingen ikke fører frem, kan partene bringe tvisten inn for ordinær rettsprosess. 

GENERELLE SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER, AVTALE OM SALGSPANT

 1. DEFINISJONER
  C.C. Solution AS omtales i denne avtale som “selger” og C.C. Solutions AS’ kunder omtales som “kjøper”.
   

 2. ANVENDELSE
  Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse på ethvert salg fra selger, med mindre hele eller deler av betingelsene er regulert annerledes i særskilt avtale opprettet skriftlig mellom kjøper og selger. Kjøper aksepterer disse salgs- og leveringsbetingelser ved selv, eller via representant, å signere for mottak av varer, eller ved å plassere bestilling hos selger. For at avvikende betingelser skal gjelde, må dette være eksplisitt skriftlig akseptert av selger på forhånd. Dersom dette ikke har skjedd, gjelder disse generelle betingelser i sin helhet. Dersom kunden har innsigelser til innhold i ordrebekreftelsen og inngåelsen av salgspant, må disse fremmes for C.C. Solution AS uten ugrunnet opphold, og senest før levering av varene.

  Enhver kjøpsavtale defineres etter disse betingelser som næringskjøp. Bestemmelser i Kjøpsloven og andre lover om kjøpers rett til å endre eller annullere kjøpsavtalen, rettigheter for kjøper ved forbrukerkjøp, kjøpers returrett og reklamasjonsrett, som avviker fra disse betingelser, gjelder således ikke.

  Selger inngår generelt sett ikke kjøpsavtaler med privatpersoner, og alle lovverkets bestemmelser om forbrukerkjøpers rettigheter, gjelder således ikke. Dersom en ansatt hos en av selgers kunder bestiller varer i eget navn fra selger, regnes også disse kjøp som næringskjøp som faller inn under disse generelle betingelser. Dersom en privatperson bestiller varer fra selger, og ønsker å gjøre Kjøpslovens og andre lovers bestemmelser om returrett og reklamasjonsrett gjeldende, må kjøper gjøre selger skriftlig oppmerksom på dette på forhånd, da slike kjøp vil føre til at selger må ta høyere priser. Selger har rett til å avstå fra slike kjøpsavtaler dersom kjøper ikke aksepterer de generelle betingelser eller aksepterer et pristillegg for å gjøre andre betingelser gjeldende.

  Innkjøp til hjemme PC-avtaler ansees som næringskjøp og våre standard salgsvilkår gjelder derfor istedenfor det til enhver tid gjeldende lovverk som regulerer forbrukerkjøp, postordresalg, angrerett, med videre.
   

 3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
  Dersom det mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt inntrer endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra selgers underleverandører, forbeholder selger seg rett til å øke salgsprisen tilsvarende. Alle priser oppgis eks. mva., og kan endres uten varsel. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene kontant før levering. Bedriftskunder og offentlige etater kan etter kredittvurdering innvilges kreditt. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til forsinkelsesrenteloven.
   

 4. BESTILLING
  Bestilling kan skje pr. telefon eller e-post. Kjøper er bundet til kjøpsavtalen og de generelle betingelser idet en bestilling er kommunisert til selger. Avtale om salgspant er inngått mellom partene på bestillingstidspunktet.
   

 5. LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID
  Alle produkter leveres EXW Bergen. Transport til bestemmelsesstedet skjer for kjøpers regning og risiko med mindre annet er skriftlig avtalt. Levering anses å ha skjedd når varen er overlevert kjøper eller fraktfører. Oppgitt leveringstid regnes fra det tidspunkt selger har mottatt bestillingen fra kjøper. Leveringstiden oppgis med forbehold om endringer fra selgers underleverandører. Selger har ikke ansvar for kjøpers eventuelle merkostnader som følge av forsinket levering.
   

 6. SALGSPANT
  Det er mellom partene avtalt at C.C. Solution AS har salgspant i de leverte varer som er spesifisert i ordrebekreftelse/faktura inntil den kjøpesum som fremkommer i fakturaen med tillegg av eventuelle morarenter og alle omkostninger er fullt betalt, jfr. pantelovens §§ 3-14 til 3-22. Varen kan ikke avhendes, leies ut, lånes ut eller pantsettes uten med samtykke av C.C. Solution AS. Kjøper aksepterer frivillig tilbakelevering av de pantsatte varer ved betalingsmislighold.
   

 7. ANNULERING OG ENDRING AV ORDRE
  Annullering og endring av ordre kan kun skje med selgers samtykke. Forsinket levering eller prisforhøyelse på grunn av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra selgers underleverandører gir ikke rett til endring eller annullering av ordre.

 8. Bestilte varer kan ikke avbestilles med mindre C.C. Solution AS har en tilsvarende rett til avbestilling hos underleverandør. Ved avbestilling eller endring av bestillinger aksepterer kjøper å dekke alle merkostnader dette medfører.
   

 9. REKLAMASJONER OG RETURER
  Kjøper plikter ved mottak av varer straks å undersøke disse og reklamere snarest og senest innen 2 dager fra mottaksdato dersom leveransen etter kjøpers oppfatning er beheftet med feil eller mangler.

  Ved feil og/eller mangler som ikke skyldes kjøper eller forhold på dennes side, har C.C. Solution AS en uomtvistelig rett til å foreta utbedring for underleverandørs kostnad, foreta omlevering eller heve kjøpet.

  Retur skal være godkjent av C.C. Solution AS før retur kan skje. Ikke godkjent retur vil bli sendt tilbake til kjøper for dennes regning. Returforespørsel skal skje skriftlig på e-post eller per vanlig post senest 2 dager fra fakturadato. Varer som er godkjent returnert skal sendes til C.C. Solution AS for kjøpers regning. Godkjennelse av retur skjer med forbehold om at varen er i henhold til avtalen som lå til grunn for returen.

  C.C. Solution AS forbeholder seg retten til avkortning av eventuell kreditering av returnerte varer. Kjøper må aldri skrive direkte på originalemballasje, da dette kan medføre avkortning av eventuell kreditering. Returen skal pakkes på en slik måte at de kommer fram i uskadd stand. Kjøper bærer ansvar for varen fra den er mottatt hos kjøper til den er mottatt hos selger, herunder bærer kjøper også ansvar for eventuelle transportskader ved retur. Spesialprodukter kan ikke avbestilles eller returneres. Varene må returneres i original emballasje, og avvik kan føre til reduksjon av eventuell kreditering. Produktet krediteres til fakturapris eller til dagens pris, avhengig av hva som er lavest. Returer som ikke skyldes feil-levering fra C.C. Solution AS, belastes med et håndteringsgebyr på kr. 1000,-.

  Kjøpers betalingsplikt for varene opprettholdes med uendret forfallsdato, helt til en eventuell retur/reklamasjonssak er ferdig behandlet hos selger og selgers underleverandører. Kjøper kan ikke utsette betalingen for varene selv om en sak er under retur/reklamasjonsbehandling. Selger vil i etterkant eventuelt tilbakebetale for mye betalt beløp. Utsetter kjøper sin betalingsplikt etter disse betingelsene, mister kjøper enhver reklamasjonsrett og returrett.
   

 10. FORCE MAJEURE
  Selger er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelser som er forårsaket av lovendring, krig, streik, lockout, boikott, naturkatastrofer eller andre liknende omstendigheter som ligger utenfor selgers kontroll (Force Majeure / Acts of God). Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller hevde mislighold dersom ovennevnte forhold oppstår, eller dersom gjennomføring av kjøpet vil påføre selger så stor ulempe at det står i et vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger gjennomfører leveranse.
   

 11. GARANTI
  Selger gir ingen selvstendig garanti på de leverte produkter, men leverer produkter som har garanti mot fabrikasjonsfeil fra den enkelte underleverandør. Den enkelte underleverandør er ansvarlig for garanti på produkter levert kjøper. Garantiens omfang varierer fra produkt til produkt, og selgers representant vil kunne gi nærmere informasjon om disse forhold. Selger vil være behjelpelig med å henvise kjøper til riktig instans ved eventuelle garantikrav.
   

 12. BEGRENSNING AV SELGERS ANSVAR
  Ansvar overfor selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av:

  – Sammenkobling av utstyr eller bruk av programutrustning som er levert av andre enn selger, eller der selger ikke selv har foretatt sammenkoblingen eller på annen måte godkjent den.
  – Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller liknende av utstyr eller programutrustning av andre enn selgers ansatte eller andre som selger har godkjent.
  – Feil ved installasjoner og arbeid utført av selgers konsulenter.

  Selger er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller andre tap, direkte eller indirekte, som måtte oppstå på grunn av feil eller mangler ved de leverte produkter eller ved forsinkelse. Selger er heller ikke ansvarlig for tap av data eller driftsavbrudd som følge av mangler ved de leverte produkter. Selgers erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til de leverte varers salgspris.

  Ved skader eller tap som oppstår under transport av varene til kjøper, gjelder særskilte forsikringsvilkår som er beskrevet i et eget informasjonsskriv dersom kjøper har bestilt transportforsikring. Slike tap eller skader skal behandles direkte mellom kjøper og forsikringsselskapet, og medfører under enhver omstendighet ikke begrensninger i kjøpers plikt til å betale selger uavkortet for varene innen den angitte forfallsdato. Risikoen for varene går under enhver omstendighet over på kjøper idet varene overleveres fraktfører eller kjøpers representant, i henhold til Incoterms CIF-vilkår og forsikringsselskapets polisevilkår for den aktuelle transportforsikring. Dersom ikke særskilt transportforsikring er avtalt for hver enkelt kjøp, transporteres varene til kjøper for kjøpers regning og risiko.
   

 13. TVISTER
  Tvister om forhold som faller inn under disse salgs- og leveringsbestemmelser, eller uenigheter om forståelse av disse bestemmelser, skal søkes løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet mellom partene i forhandlinger, kan saken bringes inn for Bergen tingrett.
   

 14. MARKEDSFØRING
  Kjøper aksepterer at selger kan benytte kjøpers kontaktinformasjon til utsendelse av informasjonsmateriell, tilbud og reklamekampanjer via e-post og vanlig post, både for eksisterende og potensielle kunder. Dersom kjøper ikke ønsker å motta slik informasjon, kan kjøper gjøre selger skriftlig oppmerksom på dette.

bottom of page